Op vrijdag 8 oktober vindt vanaf 11 uur de 14e ALV plaats van Nederlandstalige Club Mazarrón e.o.

De agenda is als volgt:

1. OPENING

2. INGEZONDEN STUKKEN EN/OF MEDEDELINGEN

3. NOTULEN
ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 OKTOBER 2020

4. JAARVERSLAG OVER HET AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR.
ALGEMEEN (zie bijlagen)
FINANCIEEL (zie bijlagen)
a) balans- en exploitatie overzicht (penningmeester Leo van Brandwijk)
b) Verslag kascontrole commissie ( Frans Gerrand en Jan van der Lans)
c) Decharge bestuur

5. VERKIEZING/benoeming nieuw kascontrole commissielid.
In 2021 is Frans Gerrand aftredend
Volgens schema is in 2022 Jan van der Lans aftredend.

6. BESTUURSBELEID 2021/2022
a) Begroting boekjaar 2021/2022
b) Goedkeuring begroting 2021/2022 en vaststellen contributie.
c) Wijzigingen/aanvullingen van de Statuten van de N.C.M.

7. AFTREDEN BESTUUR.
In 2021 Leo van Brandwijk, penningmeester en stelt zich herkiesbaar.
In 2020/2021 afgetreden bestuursleden:
Jaap Kuiper
Freek Reckweg
Anneke van Veldhuizen.
Aftredend volgens schema in 2022
Kees Rokven (voorzitter)
Herman Cornelissen (secretaris)
Jan Duijts (algemeen bestuurslid)

PAUZE (indien gewenst)

8. A) VOORSTELLEN VAN KANDIDAAT BESTUURSLEDEN.
B) VERKIEZINGEN EN BENOEMING BESTUURSLEDEN.
1 Hedwigh Verbruggen voor algemeen bestuurslid (website beheer)

2 Frans Gerrand voor algemeen bestuurslid

2 RONDVRAAG

3 SLUITING.

Locatie: Mesón Mariano´s, Camposol A Mazarrón

NB. Als de Covid restricties nog gelden, dan is de maximale bezetting binnen 30%. Dat zou betekenen dat er niet meer dan 50 personen in de zaal worden toegelaten. Houd hier dus rekening mee!